г.Одесса, ул.Фонтанская дорога 1/1 (сквер Космонавтов) т.+38(048) 737-46-63, e-mail:info@flag.od.ua

Online

Гостей: 7
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Пользователей: 8,610
Не активированный пользователь: 4454
Посетитель: test

Гость

Имя

ПарольНажмите здесь для регистрации.

Забыли пароль?
Запросите новый здесь.

Сегодня именинники:

Олейник Виталий [БРИГАНТИНА]

СТАТУТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ.
3. ЧЛЕНИ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ , ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ.
4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ.
5. СТРУКТУРА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ.
6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ.
7. КОШТИ ТА МАЙНО ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.
9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ.


"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
Головним управлінням юстиції в Одеській області Наказ № 229-о\д
ВІД 05 травня 2008 року
Свідоцтво № 1233
Перший заступник начальника

С.В.Мартиненко
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Установчими зборами Громадської організації «ФУТБОЛЬНА ЛЮБИТЕЛЬСЬКА ЛІГА АНДРІЯ ГОЛУБОВА»
Протокол № 1 від 22. 04. 2008 рокуСТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФУТБОЛЬНА ЛЮБИТЕЛЬСЬКА ЛІГА АНДРІЯ ГОЛУБОВА"

м. Одеса - 2008 рік


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація "ФУТБОЛЬНА ЛЮБИТЕЛЬСЬКА ЛІГА АНДРІЯ ГОЛУБОВА" (надалі Любительська Ліга) є місцевою громадською організацією, що діє на території Одеської області та об'єднує громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, що виявили бажання працювати для реалізації статутної мети та завдань Любительської Ліги.
1.2. Любительська Ліга у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», іншим чинним законодавством та цим Статутом.
1.3. Повна назва Любительської Ліги українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУТБОЛЬНА ЛЮБИТЕЛЬСЬКА ЛІГА АНДРІЯ ГОЛУБОВА". Скорочена назва: ГО "Ф.Л.Л.А.Г.".
Повна назва Організації російською мовою: ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФУТБОЛЬНАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛИГА АНДРЕЯ ГОЛУБОВА". Скорочена назва російською мовою : 00 "Ф.Л.Л.А.Г.".

1.4. Любительська Ліга створюється і діє на засадах добровільності,
рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та
підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.5. Любительська Ліга набуває прав юридичної особи з моменту державної
реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і
бланки з власною назвою, рахунки в банківських установах, свою символіку,
зразки якої затверджуються Центральною Радою Організації, та реєструються
у встановленому законом порядку.

1.6. Діяльність Любительської Ліги поширюється на територію Одеської
області.

1.7. Любительська Ліга є некомерційною неприбутковою організацією та не має на меті отримання прибутку від своєї діяльності.
1.8. Любительська Ліга відповідає по своїм зобов'язанням майном, що їй належить. Любительська Ліга не відповідає по зобов'язанням своїх членів, члени Любительської Ліги не відповідають по її зобов'язанням.
1.9. Любительська Ліга визнає статути Міжнародної Федерації Футболу
(ФІФА), Європейського Союзу Футбольних Асоціацій (УЄФА), принципи,
цілі й завдання міжнародного Олімпійського руху й здійснює свою діяльність
у взаємодії з іншими громадськими спортивними та іншими організаціями,
органами державної влади та місцевого самоврядування.

2


1.10. Місцезнаходження Любительської Ліги: 65023, м. Одеса, вул. Пастера, буд. 36, кв. 8.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ

2.1. Головна мета Любительської Ліги: захист прав та сприяння задоволенню законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації.
2.2. Основними завданнями Любительської Ліги є:
2.2.1. Сприяння розвитку, пропаганді та популяризації спорту (зокрема
футболу) серед населення;

2.2.2. Організація дозвілля членів Любительської Ліги;

2.2.3. Сприяння в організації та проведення місцевих, національних та міжнародних спортивних змагань;
2.2.4. Розвиток і зміцнення зв'язків зі спортивними та громадськими організаціями;
2.2.5. Участь у благодійній діяльності;

2.2.6. Захист законних прав та інтересів членів Любительської Ліги в державних органах, органах місцевого самоврядування, громадських організаціях та в інших організаціях незалежно від форм власності;
2.2.7. Співробітництво з різними громадськими та іншими установами, організаціями та підприємствами.
2.3. З метою досягнення встановлених цим Статутом мети та завдань
Любительська Ліга:

2.3.1. Сприяє розробці та реалізації програми розвитку спорту;
2.3.2. Надає практичну, організаційну та методичну допомогу своїм членам;
2.3.3. Готує Положення та інші документи про змагання та спортивні заходи
серед своїх членів, здійснює контроль за їх дотриманням;

2.3.4. Організовує та проводить змагання, тренувальні збори гравців та інші заходи серед своїх членів;
2.3.5. Організовує підготовку керівників спортивних турнірів;
З


2.3.6. Бере участь в організації та проведенні наукових досліджень, виданні методичних, довідково - інформаційних та інших матеріалів;
2.3.7. Сприяє організації й проведенню разом із зацікавленими організаціями та установами підготовки та підвищення кваліфікації* тренерів, суддів та інших спеціалістів в області спорту;
2.3.8. Бере участь у проведенні конференцій, семінарів, симпозіумів;
2.3.9. Сприяє виданню літератури, відеопродукції, виготовленню інвентарю та іншої продукції, необхідної для організації спортивних змагань та діяльності Любительської Ліги загалом;

2.3.10. Сприяє організації робіт, спрямованих на виробництво, придбання, продаж, прокат товарів та продукції, необхідних для розвитку спорту, проведення змагань, підготовки учасників змагань, суддів та інших спеціалістів;
2.3.11. Сприяє об'єднанню зусиль усіх осіб, зацікавлених у діяльності, спрямованій на досягнення цілей Любительської Ліги;
2.3.12. Надає фінансову, організаційну, консультативну та іншу допомогу своїм
структурним підрозділам, клубам та спортивним школам;

2.3.13. Приймає іноземних спеціалістів й відряджає за кордон членів
Любительської Ліги: спортсменів, суддів та інших спеціалістів для вирішення
питань, пов'язаних з діяльністю Любительської Ліги;

2.3.14. Встановлює винагороди, премії;
2.3.15. Організує виготовлення офіційної, пам'ятної атрибутики із символікою Любительської Ліги;
2.3.16. Проводить роботи із правового й соціального захисту членів
Любительської Ліги;

2.3.17. Проводить культурну діяльність;
2.3.18. Організовує роз'яснення положень цього Статуту з метою залучення до Любительської Ліги нових членів;
2.3.19. Організовує та проводить для членів Любительської Ліги безкоштовні демонстрації ліцензійних кінофільмів з DVD, відеофільмів та інших матеріалів;
2.3.20. Ідейно, організаційно та матеріально підтримує інші об'єднанні
громадян, надає допомогу в їх створенні;

4


2.3.15. Одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

2.3.21. Вносить відповідні пропозиції до органів державної влади та
управління з питань діяльності Любительської Ліги;

2.3.22. На добровільних засадах, в порядку, передбаченому законодавством засновує або вступає в спілки (асоціації) з іншими громадськими організаціями, в тому числі міжнародні, укладає угоди про співробітництво взаємодопомогу, створює спеціальні фонди, зокрема фонд взаємодопомога фонд проведення змагань та інші. Усі фонди утворюються згідно до відповідних Положень;
2.3.23. Підтримує прямі міжнародні контакти з об'єднаннями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Любительської Ліги, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України;
2.3.24. Розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та мету;
2.3.25. Укладає будь-які правочини цивільно-правового характеру, набуває
майнові та немайнові права;

2.3.26. Одержує на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Любительської Ліги;
2.3.27. Здійснює для виконання своїх статутних завдань необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ, організацій, заснування підприємств, з правами юридичної особи, в порядку, встановленому законодавством.
2.3.28. Любительська Ліга може засновувати власні засоби масової інформації
у відповідності до чинного законодавства.

2.3.29. Висвітлює у засобах масової інформації мету і завдання, а також результати діяльності Любительської Ліги;
2.3.30. Подає у встановленому порядку матеріали для присвоєння спортивних розрядів, категорій, звань, нагороду спортсменів, суддів й інших спортивних спеціалістів, а також активістів фізичної культури та спорту.

3.
ЧЛЕНИ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ , ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членство в Любительській Лізі може бути індивідуальним та колективним.

5


3.1.1. Індивідуальними Членами Любительської Ліги можуть бути особи, віком від 14 років, які підтримують положення даного Статуту. Прийняття в члени Любительської Ліги здійснюється Центральною Радою Організації на підставі письмової заяви особи у довільній формі. На підтвердження членства члену Любительської Ліги за його особистим бажанням може видаватися Квиток члена Любительської Ліги, зразок якого затверджується Центральною Радою Любительської Ліги. Обов'язковою умовою прийняття в Члени Любительської Ліги є сплата вступного внеску, розмір якого визначається Центральною Радою.
3.1.2. Колективними Членами Любительської Ліги можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій, не залежно від форм власності, футбольні команди, а також громадські організації, що визнають мету, завдання та Статут Любительської Ліги, сприяють їх реалізації, підтримують Любительську Лігу своєю участю у її діяльності. Прийом колективних членів здійснюється за рішенням Центральної Ради на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи, організації, або громадської організації, та відповідної заяви, поданої до Любительської Ліги чи на підставі колективної заяви групи осіб, які виявили бажання вступити до Любительської Ліги в якості колективного члена. Колективні члени реалізують свої права та обов'язки через своїх представників. Обов'язковою умовою прийняття в Колективні Члени Любительської Ліги є сплата вступного внеску, розмір якого визначається Центральною Радою.
3.2. Члени Любительської Ліги мають право:

3.2.1. обирати і бути обраними до керівних органів Любительської Ліги, брати
участь у всіх заходах, що проводяться Любительською Лігою згідно правил,
встановлених відповідними рішеннями керівних органів Любительської Ліги;

3.2.2. вільно критикувати будь-який орган Любительської Ліги, подавати
заперечення і скарги на прийняті ними рішення;

3.2.3. звертатися до органів Любительської Ліги з запитами та пропозиціями з питань, пов'язаних з діяльністю Любительської Ліги, одержувати відповіді по суті своїх звернень;
3.2.4. вільно виходити зі складу членів Любительської Ліги;
3.3. Члени Любительської Ліги зобов'язані:

3.3.1. дотримуватись положень Статуту Любительської Ліги;
3.3.2. виконувати рішення керівних органів Любительської Ліги;
3.3.3. своєчасно сплачувати членські внески;
6


3.3.4. приймати участь у досягненні мети і здійсненні завдань Любительської Ліги;
3.3.5. сприяти реалізації рішень керівних органів Любительської Ліги та дбати про зміцнення її авторитету.
3.4. Індивідуальне членство у Любительській Лізі припиняється у випадках:

3.4.1. виходу із Любительської Ліги за власним бажанням;
3.4.2. виключення із Любительської Ліги за рішенням Центральної Ради;
3.4.3. смерті індивідуального члена Любительської Ліги.
3.5. Колективне членство у Любительській Лізі припиняється у випадках:

3.5.1. добровільного виходу за рішенням зборів колективу підприємства,
установи, організації, футбольної команди, керівного органу громадської
організації (на підставі поданої заяви та відповідного рішення);

3.5.2. виключення із Любительської Ліги за рішенням Центральної Ради;

3.5.3. припинення діяльності (ліквідації, реорганізації) колективного члена
Любительської Ліги;

3.6. Член Любительської Ліги може бути виключений з Любительської Ліги за порушення вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Любительської Ліги, або якщо член втратив зв'язок з Любительською Лігою, або за несплату членських внесків, або з інших підстав за рішенням Центральної Ради.
3.7. Рішення про виключення з Любительської Ліги членів Центральної Ради Любительської Ліги приймається на Загальних зборах за ініціативою членів Центральної Ради .Любительської Ліги або місцевих осередків Любительської Ліги. Рішення про виключення з Любительської Ліги членів місцевих осередків приймається на зборах місцевих осередків або на Загальних зборах Любительської Ліги.
3.8. У разі, якщо місцеві осередки не виключають членів з Любительської Ліги при наявності підстав для цього, Центральна Рада Любительської Ліги має право зробити попередження голові місцевого осередку, і якщо воно не матиме ефекту, через 15 діб Центральна Рада Любительської Ліги має право збирати позачергові Загальні збори з метою виключення членів місцевого осередку з Любительської Ліги або з метою розпуску місцевого осередку.
3.9. На члена Любительської Ліги може бути накладено й інше дисциплінарне покарання згідно рішення відповідного керівного органу Любительської Ліги.
7


4. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ УСТРІЙ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ

4.1. Діяльність усіх структур Любительської Ліги базується на таких основних принципах:

- неухильного дотримання встановлених Статутом порядку звітності
періодичності обрання і переобрання керівних органів та їхніх керівників;

- обов'язкового виконання всіма структурами Любительської Ліги рішення
керівних органів вищого рівня, ухвалених ними відповідно до Статуту;

- права керівних органів вищого рівня скасовувати рішення структур
Любительської Ліги нижчого рівня, прийняті з порушенням Статуту,
а також
ті їхні рішення, які не належать до виключної компетенції зазначених органів
нижчого рівня.

5. СТРУКТУРА ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ

5.1. Структуру Любительської Ліги складають:

- місцеві осередки;
- вищі та центральні керівні органи Любительської Ліги;
- контрольно-ревізійні органи Любительської Ліги.

5.2. Основою Любительської Ліги є місцеві осередки. У своїй діяльності місцеві осередки керуються власними Положеннями, які приймаються їх керівними органами та затверджуються Центральною Радою Любительської Ліги.
5.3. Місцеві осередки легалізують свою діяльність у відповідності з чинним законодавством. Рішення про створення місцевих осередків, легалізацію їх діяльності приймається Установчими зборами місцевих осередків і підлягає обов'язковому затвердженню Центральною Радою Любительської Ліги.
5.4. Вищим керівним органом Любительської Ліги є Загальні збори, як
можуть приймати рішення з усіх питань діяльності Любительської Ліги.

5.5. Загальні збори скликаються Центральною Радою не рідше одного разу на
З роки. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Центральної
ради, що приймається більшістю голосів членів Центральної Ради, присутніх
на засіданні Центральної Ради.

5.6. Загальні Збори Любительської Ліги є правомочними, якщо на них присутні не менше, ніж 3\4 членів від загальної кількості членів Любительської Ліги (їх повноважних представників).
5.7. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю голосів присутніх членів Любительської Ліги, крім питань визначених п. 6.8. Статуту.
5.8. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

8


5.8.1. внесення змін та доповнень до Статуту Любительської Ліги;

5.8.2. обрання Президента Любительської Ліги, визначення кількісного та
персонального складу Центральної Ради Любительської Ліги, обрання та
відкликання членів Центральної Ради Любительської Ліги,

5.8.3. обрання членів Ревізійної комісії;
5.8.4. визначення головних напрямків діяльності Любительської Ліги;
5.8.5. прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Любительської
Ліги.

5.9. Прийняття рішень про внесення змін та доповнень до Статуту
Любительської Ліги, створення, реорганізацію або ліквідацію Любительської
Ліги приймається більшістю голосів не менше 3/4
членів, присутніх на
Загальних зборах.

5.10. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів присутніх.
5.11. В період між Загальними зборами керівництво Любительською Лігою здійснює Центральна Рада Любительської Ліги, яка вирішує всі питання на своїх засіданнях, які скликаються Президентом Любительської Ліги в міру необхідності але не рідше 1 разу на півроку або на вимогу не менше 1/3 членів Центральної Ради Любительської Ліги. Центральна Рада Любительської Ліги приймає рішення з усіх питань, що не входять до виключної компетенції Загальних зборів, зокрема:

5.11.1. розробляє проекти річних кошторисів, планів Любительської Ліги;
5.11.2. формує та вносить на розгляд Загальних зборів пропозиції з основних напрямків діяльності Любительської Ліги;
5.11.3. затверджує символіку Любительської Ліги;
5.11.4. встановлює порядок сплати, періодичність та розмір вступних та
членських внесків;

5.11.5. організовує фінансово-господарську діяльність Любительської Ліги;
5.11.6. розглядає і затверджує штатний розклад Любительської Ліги;
5.11.7. приймає рішення про створення госпрозрахункових установ,
організацій, заснування, реорганізацію та ліквідацію підприємств, призначає
(обирає) їх керівників та затверджує їх Статути (Положення);

9


5.11.8. вирішує питання про вступ Любительської Ліги до інших об'єднань громадян та вихід з них;
5.11.9. вирішує питання про прийом до Любительської Ліги членів, а також про їх виключення із Любительської Ліги;
5.11.10. приймає рішення про надання матеріальної допомоги членам
Любительської Ліги та про моральне і матеріальне заохочення найбільш
активних членів Любительської Ліги;

5.11.11. розглядає скарги на дії членів Любительської Ліги;
5.11.12. здійснює господарське управління майном Любительської Ліги;
5.11.13. у встановленому законодавством порядку співпрацює з державними органами і установами, громадськими організаціями, засобами масової інформації;
5.11.14. приймає рішення про створення органів Любительської Ліги,
затверджує положення про органи Любительської Ліги.

5.11.15. може делегувати свої повноваження іншим органам Любительської
Ліги.

5.12. Рішення Центральної Ради Любительської Ліги приймаються простою
більшістю голосів присутніх членів Центральної Ради Любительської Ліги.
Засідання Центральної Ради Любительської ліги правомочні, якщо на них
присутні не менше половини від загальної кількості членів Центральної Ради
Любительської Ліги.

5.13. Президент Любительської Ліги обирається Загальними зборами
Любительської Ліги. Президент Любительської Ліги призначає свого
заступника і Відповідального Секретаря Любительської Ліги. Повноваження
заступника Президента Любительської Ліги та Секретаря Любительської Ліги
визначає Президент.

5.14. Президент Любительської Ліги, а у разі його відсутності, заступник
Любительської Ліги:

5.14.1. очолює Центральну Раду Любительської Ліги, здійснює поточне керівництво Любительською Лігою та без довіреності представляє її у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, громадянами з усіх питань діяльності Любительської Ліги;
5.14.2. визначає дату і місце проведення засідань Центральної Ради Любительської Ліги, формує порядок денний;
10


5.14.3. організовує роботу Центральної Ради Любительської Ліги і головує на
її засіданнях, організовує протоколювання засідань Центральної Ради
Любительської Ліги;

5.14.4. затверджує зразки печатки і штампів та фірмових бланків Любительської Ліги,
5.14.5. укладає будь-які правочини (договори), підписує фінансові, бухгалтерські та платіжні документи без окремої довіреності;
5.14.6. здійснює прийняття на роботу та звільнення працівників Любительської Ліги;
5.14.7. затверджує посадові інструкції для штатних працівників
Любительської Ліги;

5.14.8. здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.

5.15. Президент Любительської Ліги в межах своєї компетенції видає
розпорядження та накази, які обов'язкові до виконання всіма органами та
керівними особами Любительської Ліги і членами Любительської Ліги
Центральна Рада Любительської Ліги та Президент Любительської Ліги
обираються строком на 3 роки.

5.16. Ревізійна комісія є контролюючим органом. Ревізійна комісія обирається з членів Любительської Ліги, що не входять до Центральної Ради Любительської Ліги строком на 3 роки. Члени Ревізійної комісії обирають із свого складу Голову Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів її членів. Засідання Ревізійної комісії є правомочним у разі присутності на ньому всіх членів Ревізійної комісії.
5.17. Ревізійна комісія:
5.17.1. перевіряє фінансово-господарську діяльність, ведення обліку та
звітності Любительської Ліги та її місцевими осередками;

5.17.2. складає та представляє на розгляд Центральної Ради Любительської
Ліги висновки щодо проведених перевірок.

5.18. Ревізії проводяться комісією в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.
5.19. У разі виявлення загрози інтересам Любительської Ліги або зловживань з боку її керівних осіб, Ревізійна комісія може вимагати позачергового скликання Загальних зборів Любительської Ліги.
5.20. Голова та члени Ревізійної комісії мають право брати участь на
засіданнях Центральної Ради Любительської Ліги з правом дорадчого голосу.

11


5.21. Перевірки фінансово-господарської діяльності за рішенням Центральної
Ради Любительської Ліги можуть здійснюватися також незалежним
аудитором (аудиторською фірмою).

5.22. Президент Любительської Ліги та члени Центральної Ради
Любительської Ліги, Голова та члени Ревізійної комісії, можуть виконувати
свої обов'язки на постійній основі, за сумісництвом або на громадських
засадах.

5.23. Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Любительської
Ліги за рішенням Центральної Ради Любительської Ліги може створюватись
штатний апарат. Утримання працівників апарату здійснюється за рахунок
коштів Любительської Ліги.

5.24. На штатних працівників Любительської Ліги поширюється
законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне
страхування.
6. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ МІСЦЕВИХ ОСЕРЕДКІВ
ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ

6.1. Місцеві осередки можуть створюватися за територіальним принципом чи іншим принципом та об'єднувати не менше ніж трьох осіб. Рішення про створення місцевих осередків, легалізацію їх діяльності приймається Установчими зборами місцевого осередку і підлягає обов'язковому затвердженню Центральною Радою Любительської Ліги.
6.2. Місцеві осередки діють на підставі положення про місцевий осередок Любительської Ліги.
6.3. Місцеві осередки легалізуються в установленому законом порядку.
6.4. Місцеві Осередки можуть мати у володінні та користуванні кошти та інше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності Любительської Ліги яким їх наділяє Любительська Ліга.
6.5. За рішенням Центральної Ради місцеві осередки можуть набувати статусу юридичної особи.
7. КОШТИ ТА МАЙНО ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ.

7.1. Любительська Ліга може мати у власності кошти та будь-яке інше майно необхідне для здійснення її статутної діяльності.

7.2. Любительська Ліга набуває права власності на кошти та інше майно
передане їй засновниками, членами Любительської Ліги, державою або
органами місцевого самоврядування, набуте від вступних та членських
внесків, безповоротної фінансової допомоги та пожертвувань громадян,підприємств,установ та організацій,а також майно,придбане

12


за рахунок власних коштів, пасивних доходів чи на інших підставах, не заборонених законом.

7.3. Любительська Ліга також має право на майно та кошти, придбані
результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею
госпрозрахункових установ і організацій, заснованих підприємств.

7.4. Майно Любительської Ліги складається з:

7.4.1. коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Любительської Ліги;
7.4.2. пасивних доходів;
7.4.3. коштів або майна, що надходять до Любительської Ліги, з урахуванням положень Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств";
7.4.4. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджеті державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються такими неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковими організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

7.5. Любительська Ліга, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки, платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
7.6. Місцевий осередок може мати у володінні та користуванні кошти та ініше майно, необхідне для здійснення статутної діяльності Любительської Ліги яким його наділяє Любительська Ліга.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних зборів. Зміни та доповнення реєструються в порядку передбаченому чинним законодавством.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОЇ ЛІГИ

9,1. Припинення діяльності Любительської Ліги може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

13


Припинення діяльності Любительської Ліги відбувається на підставі, визначено законодавством України.

9.2. Реорганізація Любительської Ліги здійснюється за рішенням Загальних; зборів.
9.3. Ліквідація Любительської Ліги здійснюється за рішенням Загальних зборів а також за рішенням суду у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.
9.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію призначає ліквідаційну комісію і затверджує процедуру її роботи. При цьому порядок використання коштів та майна Любительської Ліги визначається у відповідності з чинним законодавством України.
9.5.У випадку ліквідації майно Любительської Ліги, після задоволення вимог кредиторів та боргових зобов'язань перед державою, не має перерозподілятись між її членами, а передається іншій неприбутковій організації відповідного виду, або спрямовується до бюджету.

9.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Любительської Ліги. Ліквідація здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

14